Vi formar en vackrare vardag

Om projektet beslutas att starta går vi vidare till program och gestaltningsförslag.
Med kundens respons på de föreslagna utvecklingsinriktningarna och tidigare förstudier landar vi i ett underlag med alternativa utformningsförslag, typer av material och kulörpalett. Här tänker vi på hur byggnaden smälter in i omgivningen, passar in i historiskt sammanhang och tänker på uttryck för husets identitet. Vi arbetar med huset som helhet, både med exteriör och interiör.

Volymstudier är också en del av projektets gestaltning, där analys av platsen, strukturer omkring, med inräknade begräsningar från myndigheternas sida, ger oss en spelplan för att illustrera byggnadens volymer i ganska grova drag. Där visar vi även husets inplacering i terräng med befintliga eller blivande kommunikationer i form av 3D bilder med de kritiska solstånden.

Solstudier hör ihop med volymstudier, då det är av betydelse att ta reda på hur huset exponeras mot solen där det befinner sig geografiskt, samt under olika årsperioder och hur det påverkas av skuggbildningar på omgivande delar av fastigheten i övrigt. Solstudier kan utföras både på nybyggnader och ombyggnader. Där de fastställer riktlinjer för planlösning och volymer.

Visualisering använder vi i både idéskisser, förstudier och vid senare gestaltningsprocesser. Där visar vi projektet exteriört och/eller interiört, så som vi tror det kommer att se ut efter projektets genomförande. Vi tillämpar olika tekniker som kan visas i bild eller i en enklare animerad film, beroende på hur kunden vill ha detta presenterad.

Vill du ha hjälp med utformningen? – kontakta oss