Vi ser möjligheter för cirkulär arkitektur

Dagens PBL kräver numera av byggherrar en kontrollplan som ska, bland annat, ange vilka byggprodukter som kan återanvändas
och hur de ska tas om hand. Nuvarande principer har en tydlig struktur, där återbruk och materialåtervinning har en betydande roll för miljöpåverkan. Resursminimering, återbruk, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande av material är den gällande EU rekommendationen.

Cirkulär arkitektur har kommit in som ett gemensamt begrepp för skapande där klimatpåverkan begränsas genom resursminimering, återbruk och återvinning. Den största minimeringen blir om vi bygger mindre, anpassar till befintliga planlösningar i större skala, minskar spill, väljer material som står över tid, tänker på demonterbarhet redan i designprocessen. Sen är det nästa steg -att återbruka. Återbruk är fortsatt användning av material eller komponenter till samma ändamål de tillverkats för. Det lättaste sättet att återbruka är återbruk på plats. Då använder vi oss av det material eller byggdelar som finns med möjligtvis en extra behandling eller rengöring och har de kvar på samma plats där de finns. Därför vill vi alltid hitta bra och bestående material som behöver mindre eller inga åtgärder alls under lång tid, när vi väljer något nytt.

Ett annat sätt att återbruka är att förflytta byggdelar inom ett projektområde dit de lämpar sig bäst med en ny planlösning.

Implementering av återbruk har vi påbörjat sedan några år tillbaka och har numera fått utbildning och skaffat fler verktyg att använda oss av. Det som blir en utmaning i ett projekt är att bli kreativ och noggrann vid inprojektering av återbrukade komponenter.

Vi som tillämpar cirkulär arkitektur på olika nivåer uppmanar också till att minska miljöpåverkan redan vid anpassning av en byggnad till terrängen, minimera behov av sprängning och ta stor hänsyn till befintliga biotoper som skog, äng och vattendrag där det är möjligt. Då vi ska bättra vår livskvalité för generationer framöver.

Har du funderingar? Kontakta oss